ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Η σύγχρονη τεχνολογία που εφαρμόζεται στην διατροφή επιτρέπει στους παραγωγούς χοιριδίων να είναι πολύ ακριβέστεροι με το σιτηρέσιο που παρέχεται σε κάθε χοίρο. Προφανώς, το όφελος για τον παραγωγό είναι ότι υπάρχει μεγάλη αντιστοιχία μεταξύ της κατανάλωσης τροφής και των διατροφικών αναγκών κάθε χοίρου το οποίο οδηγεί σε λιγότερες σπατάλες και υψηλότερες παραγωγικές αποδόσεις. Ωστόσο, οι παραγωγοί μπορούν να επωφεληθούν από αυτήν την προηγμένη τεχνολογία μόνο σε περίπτωση που είναι γνωστές οι ανάγκες του κάθε χοίρου, σε κάθε σημείο της καμπύλης ανάπτυξης.

Στην ερευνητική πλατφόρμα της Topigs Norsvin σχετικά με τις ζωοτροφές και το συντελεστή εκμετάλλευσης έχουν καταγραφεί εκτεταμένα δεδομένα σχετικά με την καθημερινή πρόσληψη τροφής από εμπορικούς διασταυρωμένους χοίρους σε ατομικό επίπεδο κατά τη φάση πάχυνσης. Τα ατομικά βάρη καταγράφηκαν κατά τη γέννηση, τον απογαλακτισμό και σε διάφορα χρονικά σημεία κατά τη διάρκεια της φάσης πάχυνσης. Τα δεδομένα αναλύθηκαν για να εκτιμηθούν οι παράμετροι που απαιτούνται για την δημιουργία της καμπύλης ανάπτυξης και του βάρους κάθε ζώου σε δεδομένη ηλικία. Το τελικό αποτέλεσμα αυτού του ερευνητικού προγράμματος είναι η δημιουργία ενός εργαλείου που προβλέπει το βάρος  και την κατανάλωση τροφής, χοίρων που έχουν παραχθεί με το γενετικό υλικό της Topigs Norsvin, απλά εισάγοντας την ηλικία του ζώου.

Κοινοποιήστε αυτή την ανάρτηση:

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email